นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนชนแพร่ ส่งเสริมประชาธิปไตย ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนชนแพร่ ส่งเสริมประชาธิปไตย ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

27 กุมภาพันธ์ 2561 10:52

   ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง และมีการแสดงออกทางการเมืองด้วยความสร้างสรรค์ และเพื่อให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษามาเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนแพร่ มีนักศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขาต่าง ๆ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา เวลา 08.00 - 15.30 น. ผลการเลือกตั้งพบว่าดาบตำรวจกนกกร ใจสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.