วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมจัดงานสตูล จี โอ พาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล (Satun Fossil Festival) ครั้งที่ 5 ภายใต้รูปแบบ Satun Geopark is people ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลร่วมจัดงานสตูล จี โอ พาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล (Satun Fossil Festival) ครั้งที่ 5 ภายใต้รูปแบบ Satun Geopark is people ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561

27 กุมภาพันธ์ 2561 12:00

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรรัตน์  แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล, นางช่อมาลี นาคบรรพต กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล, นายอัศวยุช เทศอาเส็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล, ดร.มาณี  ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า และ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล รับของที่ระลึกในฐานะร่วมจัดงานจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ภายใต้รูปแบบ Satun Geopark is people เพื่อบอกเล่าความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานธรณีสตูลกับวิถีชุมชน ผ่าน 3 โซนการเรียนรู้ ได้แก่ กำเนิดอุทยานธรณีสตูลสู่วิถีชีวิต , การท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่ายอุทยานธรณีสตูล และโซนนิทรรศการจากภาคส่วนต่างๆ
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่สำคัญมาก แต่ต้องอาศัยความสนใจ ใส่ใจ ให้คุณค่าโดยเริ่มจากคนในพื้นที่ โดยเฉพาะหากยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูล เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ในช่วงเดือนเมษายน 2561 นั้นจะถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ แต่ประชาชนในพื้นที่ยิ่งต้องมีการปรับตัว ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน เน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะอาดของสถานที่ แสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในพื้นที่ และขอให้นำแนวทาง โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เมื่อสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเกิดขึ้นประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนต้องได้โอกาสสูงสุด ในงานดังกล่าววิทยาลัยชุมชนสตูลได้จัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 นิทรรศการผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสตูลที่ผ่านมาที่ดำเนินการในเขตอุทยานธรณีสตูล เช่น การฝึกอบรมโฮมสเตย์ อาหารและขนม ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ มัคคุเทศก์ Geopark เป็นต้น
ส่วนที่ 2 การสาธิตการทำขนมเมนูจีโอพาร์ค และการให้ความรู้ด้านอุทยานธรณีสตูลโดยนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ Geopark ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้มาร่วมงาน
ส่วนที่ 3 กิจกรรม การประกวดการปรุงอาหาร "เมนูทะเลดึกดำบรรพ์  Satun Geopark " โดยมีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารทั้งหมด 5 ร้าน ชึ่งมีการคิดค้น ดัดแปรงทำเมนูอาหารทะเลดึกดำบรรพ์ เพื่อเป็นการสร้างจุดขายอาหาร ที่ร้านในพื้นที่ อุทยานธรณีสตูล ทำให้ผู้คนที่มาร่วมในงาน “สตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล ครั้งที่ 5” ประจำปี 2561 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูลเพิ่มขึ้น

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.