สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัด​การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

105 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัด​การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2564

07 เมษายน 2564 08:55
   ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้
(1) ผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (2) การขอขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้ (1) เห็นชอบให้นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก (2) เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย (3) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา (4) เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชน (5) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตาก และสตูล