วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 งานแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 งานแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

05 มีนาคม 2561 11:54

   โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนพังงา นำทีมโดยอาจารย์พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ และคณะทำงานโครงการฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ในงานแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสนใจและจูงใจให้ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรมการทำถุงการบูรหอม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.