วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย” วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย” วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

05 มีนาคม 2561 12:03

   ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การเรียนรู้ทรัพยากร 100 ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในระดับอุดมศึกษา และเครือข่ายด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่ผู้ประกอบอาชีพไม่สักในจังหวัดแพร่
   กิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนากรอบการเรียนรู้ทรัพยากร การให้ความรู้ การฝึกอบรม เรื่องพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สักพันธ์ดีจังหวัดแพร่ การอนุรักษ์พันธุกรรมสัก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปรีชา เสงี่ยมวิบูล ผู้อำนวยการการศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นางประไพรพรรณ ไพศาลศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว และนางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.