สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของ วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของ วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561

12 มีนาคม 2561 15:57

   เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 นายธวัชชัย จิตวารินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของวิทยาลัยชุมชนพังงา รับคณะติดตามประเมินผลดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย นายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางสาววนิดา สุภัทรกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ นางสาวครองสิน มิตะทัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวณัฐิดา จิตะปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
   ในการนี้ คณะติดตามฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนพังงา และเยี่ยมชมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร (ขลู่) ในท้องถิ่น" ณ ชุมชนบ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา, เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาอำเภอทับปุด สถานที่จัดการศึกษาอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี เยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรการทำเกษตรแบบผสมผสานและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสม และเกษตรผสมผสานบ้านบ้างใหญ่ ตำบลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.