ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

3,464 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2563

06 มีนาคม 2563 11:01

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก ปฐมวัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก วิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก บัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก การตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว การโรงแรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก นิเทศศาตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก แพทย์แผนไทย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์การอาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก อาหารและโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอก การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศตารางสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวทางเว็บไซต์  https://iccs.thaijobjob.com/  เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบด้วย