ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

12 กรกฎาคม 2561 11:02

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)     ส่วนราชการ สำนักงานสถาบัน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)     ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)     ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ สำนักงานสถาบัน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)    ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนน่าน
ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล       ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี           ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี           ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนพังงา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                  ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                  ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                  ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ               ส่วนราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน


สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.