ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ เเละวิธีได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

960 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ เเละวิธีได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

12 กรกฎาคม 2562 13:17