RSS | สถาบันวิทยาลัยชุมชน
RSS

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน rss_news.xml
ประกาศ-เรื่องแจ้ง rss_announce.xml
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง rss_procurement.xml
ข่าวรับสมัครงาน rss_recruitment.xml
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกียวข้อง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 rss_rule_1.xml
กฎสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_6.xml
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_7.xml
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_8.xml
คำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_9.xml
ประกาศ rss_rule_3.xml
แนวทางปฎิบัติ rss_rule_4.xml
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_rule_5.xml
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ rss_ebook_5.xml
รายงานประจำเดือน rss_ebook_10.xml
รายงานประจำปี rss_ebook_11.xml
หนังสือประชาสัมพันธ์ rss_ebook_1.xml
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ rss_ebook_2.xml
มติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน rss_ebook_3.xml
เอกสารประกอบคำสั่ง rss_ebook_4.xml
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน" ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น rss_ebook_7.xml
เอกสารประกอบการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า rss_ebook_6.xml
สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 rss_ebook_8.xml
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนีย์บัตร
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร rss_course_1.xml

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.