สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

1,897 Views |
นายเผด็จ นุ้ยปรี
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายสมบุญ ทิพรังศรี
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเพียรธรรม พื้นพงษ์พัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายญวน ปานาง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.ธานี เกสทอง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
จ่าสิบเอกชาญ อินทรีย์สังวร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายถาวร วัฒนะโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชน์ ภูริผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนพน้อย ทองไฟพักตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประทีป วิเศษศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสวก พุทธรักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน