​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

141 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

09 เมษายน 2564 10:58
   วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T นาทอน รับผิดชอบโครงการโดย นางนิสรีน ล่านุ้ย หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการฯ ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ได้คัดเลือกตำบลนาทอนเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของโครงการนี้ โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีอยู่อย่างพอเพียง ตามวิถีชุมชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพอาชีพเสริมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาอาชีพใหม่ บนฐานของทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมอบรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายคือ ตัวแทนชุมชนตำบลนาทอนทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการ ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการชุมชน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาและนายนราวิชญ์ ชัยสิทธิ์ อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยชุมชนสตูล