​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

89 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2564

21 เมษายน 2564 09:01
   ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ (1) รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 (2) รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 (3) รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 (4) รับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 และ (5) รายงานการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564